Služby a realizované projekty

Poskytujeme poradenstvo v oblastiach strategického rozvoja organizácií i systémov, platobných mechanizmov, integrácie a kvality zdravotnej starostlivosti pre všetky subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva – zdravotné poisťovne, dodávateľov, verejnú správu i poskytovateľov. Pomáhame investorom zorientovať sa na českom a slovenskom trhu.

Zdravotné poisťovne

Využívajte vlastné dáta pre zefektívnenie zmlúv a úhrad a zvýšenie kvality starostlivosti o vašich klientov

Pomôžeme vám využiť vaše dáta ako podporu pre riadenie nákladov, nastavenie vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti aj organizáciu starostlivosti o pacienta. Dokážeme do praktickej podoby previesť ako zahraničné skúsenosti a trendy, tak odporúčania odborných spoločností a inštitúcií. 

Ukázať príklady ↓

Telekonzultace

Detailná rešerš zahraničných skúseností s telemedicínou a telekonzultáciami. Návrh postupu pre zavádzanie telekonzultácií u ambulantných poskytovateľov, vrátane modelu triage akútnych pacientov a vstupného self-monitoring dotazníka pre chronicky chorých pacientov. 

ANALÝZA ŠTANDARDU STAROSTLIVOSTI O CHRONICKÝCH PACIENTOV A NÁVRH KONTRAKTU

Analýza dodržiavania štandardu liečby a farmakoterapie chronických pacientov a návrh inovatívneho kontraktu a indikátorov kvality so zameraním na zvyšovanie kvality a efektívnosti starostlivosti v oblasti kardiológie. 

NÁVRH INOVATÍVNYCH P4P KONTRAKTOV PRE AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV

Detailná rešerš zahraničných skúseností v oblasti inovatívnych kontraktov typu P4P s indikátormi kvality a efektívnosti. Návrh a spolupráca na vyjednávanie s poskytovateľmi zdravotných služieb. 

ANALÝZA KLINICKEJ PRODUKCIE AMBULANTNÝCH ŠPECIALISTOV

Analýza klinickej produkcie ambulantných špecialistov v jednotlivých odbornostiach so zameraním na náklady a kvalitu starostlivosti a odhalenie neštandardného správania poskytovateľov. 

DISEASE MANAGEMENT PROGRAMY - OD ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI CEZ NÁVRH A IMPLEMENTÁCIU PROGRAMU PO JEHO HODNOTENIE

Zavedenie disease management programu zahŕňajúce detailnú rešerš zahraničných skúseností, štúdiu uskutočniteľnosti v lokálnych podmienkach, návrh a implementáciu programu, hodnotenie jeho výsledkov a následné prispôsobenie aktuálnym potrebám. 

ZAVÁDZANIE DRG KLASIFIKÁCIE DO ÚHRADOVÉHO MECHANIZMU V ZMLUVÁCH S NEMOCNICAMI

Projektové vedenie, podpora implementácie DRG vrátane prípravy revízneho systému a analýza zmien správania poskytovateľov pod vplyvom nového zmluvného usporiadania. 

STRATÉGIA ROZVOJA ZDRAVOTNÉHO SYSTÉMU

Komplexná analýza systému zdravotníctva v kontexte meniacich sa zdravotných potrieb a očakávaní obyvateľov a stratégia jeho ďalšieho rozvoja. 

NÁSTROJ PRE ŠTANDARDIZÁCIU STAROSTLIVOSTI V AMBULÁCIACH PRAKTICKÝCH LEKÁROV

Analýza preskripcie antibiotík u praktických lekárov a jej pravidelné vyhodnocovanie s cieľom obmedziť preskripciu antibiotík v neopodstatnených prípadoch. Súčasťou je aj nastavenie finančných motivácií pre poskytovateľov. 

STRATÉGIA PRE ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

Zhodnotenie súčasného postavenia na trhu, hlavných rizík a príležitostí v meniacom sa prostredí, navrhnutie hlavných strategických krokov. 

ANALÝZA DLHODOBEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Analýza štruktúry poskytovateľov následnej a dlhodobej starostlivosti vrátane vyhodnotenia ich produkcie, adaptácia zahraničných skúseností do miestneho prostredia, modelácia dopadu demografických zmien na potrebu dlhodobej starostlivosti. 

Dodávatelia

Spoznajte širšie súvislosti úhrad zdravotnej starostlivosti a získajte nové podnety na podporu vašich produktov

Konzultácie aj workshopy plne prispôsobujeme vašim požiadavkám a potrebám. Zoznámime vás s celkovým regulačným a zmluvným prostredím ovplyvňujúcim rozhodovanie poskytovateľov zdravotných služieb a identifikujeme kľúčové body pre racionálne uplatnenie inovatívnych produktov. 

Ukázať príklady ↓

PODPORA MOŽNOSTI KOREKTNÉHO VYKAZOVANIA VŠETKÝCH VÝKONOV SÚVISIACICH S MEDICÍNSKOU TECHNOLÓGIOU

Rešerš zahraničných klasifikačných systémov s prípravou podkladov na úpravu a doplnenie miestnej klasifikácie. 

Product book

Mapovanie produktového portfólia dodávateľskej firmy na existujúce klasifikačné a úhradové systémy a zhodnotenie dopadu zavedenia novej technológie na úhrady poskytovateľom. 

ZHODNOTENIE ČESKÉHO TRHU PRE ZAHRANIČNÉHO INVESTORA

Vyhodnotenie potenciálu trhu v oblasti laboratórnych segmentov a očných kliník. 

WORKSHOPY PREDSTAVUJÚCE ÚHRADOVÉ SYSTÉMY

Predstavenie princípov úhradových mechanizmov a finančných vzťahov medzi platcami a poskytovateľmi s dôrazom na aktuálne znenie úhradovej vyhlášky a zmeny princípov úhrad v čase. 

IMPLEMENTÁCIA DISEASE MANAGEMENT PROGRAMU V BARIATRII

Komplexná rešerš ERABS postupov, zmapovanie a štandardizácia procesov predoperačnej prípravy a edukácie pacienta, hospitalizácia a následná starostlivosť na dvoch bariatrických pracoviskách s cieľom pripraviť ucelený disease management program v oblasti, v ktorej dodávateľ disponuje portfóliom produktov. 

KLINICKÝ PROTOKOL PRE PACIENTOV PODSTUPUJÚCI VATS

Analýza variability, zmapovanie procesov a návrh klinického protokolu pre pacientov, ktorí podstupujú miniinvazívny výkon video-asistovanej thorakoskopie, s cieľom navýšiť objem produkcie a podiel miniinvazívnej technológie na úkor otvorených operácií. 

Veřejná správa

Podporte zabezpečenie dostupnej, kvalitnej a finančne udržateľnej zdravotnej starostlivosti

Naše odporúčania sú založené na detailných znalostiach regulačného a zmluvného prostredia, procesov riadenia zdravotníckych zariadení a rozhodovacích mechanizmov lekárov. Predchádza im analýza reálnych dát, vrátane vplyvu demografických zmien a nových zdravotníckych technológií. 

Ukázať príklady ↓

ANALÝZA ZDRAVOTNÝCH POTREB OBYVATEĽ KRAJA

Analýza potreby zdravotnej starostlivosti, jej súčasného zaistenia a modelácie budúceho vývoja slúžiace ako podklad pre zdravotný plán kraja. 

PODPORA AKTUALIZÁCIE DRG SYSTÉMU NA SLOVENSKU

Technická asistencia Ministerstvu zdravotníctva SR a Centru pre klasifikačný systém (CKS) pri komplexnej aktualizácií DRG systému a odporúčania pre vývoj konvergencie základných sadzieb. Príprava metodík pre aktualizáciu DRG systému: Definičnej príručky, Katalógu prípadových paušálov a výpočtu relatívnych váh, Zoznamu pripočítateľných položiek a Dátových kontrol. Školenie tímu CKS v praktickej realizácii aktualizácie Definičnej príručky – vyhodnotenie podnetov na zmenu od užívateľov systému, porovnania s aktuálnym G-DRG a interna analýza nákladových faktorov v zberaných dátach.

Poskytovatelia

Zvýšte kvalitu poskytovanej starostlivosti pri znížení jej nákladov

Štandardizácia klinických postupov je cestou k zvýšeniu kvality aj efektivity. Pomôžeme vám s vyhodnotením vplyvu variability v súčasných postupoch, podporíme implementáciu štandardizačných nástrojov vrátane ich prerokovania s kľúčovými klinickými pracovníkmi a vyhodnotením efektu ich zavedenia. 

Ukázať príklady ↓

VYTVORENIE A IMPLEMENTÁCIA KLINICKÉHO PROTOKOLU

Analýza variability poskytovanej chirurgickej a anesteziologickej starostlivosti pri resekciách hrubého čreva, návrh klinického protokolu adaptovaného na miestne prostredie, podpora jeho zavedenia a meranie dopadu zmien. 

PODPORA ZNÍŽENIA VÝSKYTU INFEKCIÍ V CHIRURGICKEJ RANE

Komplexná rešerš vyskúšaných zahraničných postupov, návrh metódy auditu zdravotníckej dokumentácie a auditu procesov v zdravotníckom zariadení a štandardizácie postupov vedúcich k zníženiu výskytu infekcií v chirurgickej rane. 

Máte otázky, chcete si dohodnúť schôdzku?

Kontaktujte nás